Tärkeintä elämässä, Most important in life

Rauha

Rauhasta puhutaan useissa merkityksissä. Rauha voi tarkoittaa ihmisten ja kansakuntien välistä tilaa. Eräs opettajani historian luennolla totesi maailman historian olevan sotaan valmistautumista, sotimista ja sodasta toipumista. Itsenäisyyspäivän viettoonkin kuuluu olennaisena osana muun muassa sotien muistaminen ja sotilasparaati.

Tärkeintä elämässä on löytää rauha Jumalan kanssa. Elämämme tässä ajassa, fyysisessä elämässä, on määrätty olemaan korkeintaan 120 vuotta. Kuinka moni elääkään unohtaen tai haluten sysätä syrjään tämän totuuden. Ihminen ei ole vapaa eikä voi elää vapaana, ennen kuin hän saa rauhan Jumalan kanssa.

Jeesus sanoo: ”Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä.” (Joh. 6:63)

Lihalla tarkoitetaan fyysisyyttä ja ihmiskeskeisyyttä, jossa korostetaan vain ihmisen kykyjä ja mahdollisuuksia.

Missä sinä vietät iäisyytesi? Oletko Jumalan lapsi ja saanut rauhan Hänen kanssaan?

Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.    (Room. 8:16)

Ihminen voi olla jo eläessään kuollut. Kuolema sanan syvimmässä merkityksessä tarkoittaa Jumalasta erossa olemista. Useimmiten kuolemasta puhutaan tarkoittaen fyysisen elämän päättymistä ja ikään kuin sen jälkeen ei olisi mitään. Tällaiseen ajatteluun näyttää kuuluvan myös ajatus siitä, että ihminen voisi tämän fyysisen elämänsä elää miten tahansa, vailla vastuuta.

Uskonnollisuus ja uskonnon harjoittaminen eivät tuo rauhaa Jumalan kanssa. Usko tuo rauhan.

Jeesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?”(Joh. 11:25-26)

”Ei yksikään palvelija voi palvella kahta herraa. Hän joko vihaa toista ja rakastaa toista tai liittyy toiseen ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”  (Luuk. 16:2

Meidän jokaisen on siis tehtävä Jumalalle tili itsestämme. (Room. 14:12)

Olkoon meidän kanssamme armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. (2. Joh.1:3)

Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen. (Room. 15:53)

Most important in life

Peace

Peace is spoken of in many senses. Peace can mean a state between people and nations. One of my teachers in a history lecture said that the history of the world is about preparing for war, going to war and recovering from war. An essential part of the celebration of Independence Day is also the commemoration of wars and military parades, among other things.

The most important thing in life is to find peace with God. Our life in this age, in physical life, is destined to be no more than 120 years. How many people live forgetting or wanting to push this truth aside. Man is not free and cannot live free until he is at peace with God.

Jesus says: ”The Spirit makes alive, the flesh profiteth nothing. The words that I have spoken to you are spirit and life.” (John. 6:63)

Flesh means physicality and human-centredness, emphasising only human abilities and potential.

Where will you spend your eternity? Are you a child of God and at peace with Him?

The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. (Romans 8:16)

A person can be dead while still alive. Death, in the deepest sense of the word, means to be separated from God. Most often death is spoken of as the end of physical life and as if there were nothing afterwards. Such thinking also seems to include the idea that a person could live this physical life however they want, without responsibility.

Religion and religious practice do not bring peace with God. Faith brings peace.

Jesus says: ”I am the resurrection and the life. He who believes in me, even if he is dead, he will live. I am the resurrection, even if I am alive and believe in me, no one who lives and believes in me will ever die. Do you believe this?”(John. 11:25-26)

No servant can serve two masters. He either hates one and loves the other or joins one and despises the other. You cannot serve both God and mammon.” (Luke 16:2)

So we must each give an account of ourselves to God. (Romans 14:12)

May grace, mercy and peace be with us from God the Father and Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. (2. John 1:3).

May the God of peace be with you all. Amen. (Romans 15:53)